Faculty of Computing and Information
คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
College of Asian Scholars
สาขาการจัดการธุรกิจกีฬา
  • ความหมายบทบาท
    รูปแบบของธุรกิจกีฬา เป้าหมายของธุรกิจกีฬา วิวัฒนาการของทฤษฎีองค์การ
    หลักการจัดการองค์การธุรกิจ การจัดโครงสร้าง การจัดการงานบุคคล การจูงใจการประสานงาน
    การสื่อสาร การจัดการ ความขัดแย้ง การควบคุม การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ
    ในองค์การธุรกิจกีฬา

  • ทฤษฎี แนวคิด และวิวัฒนาการด้านการกีฬา บทบาทและประโยชน์ของการกีฬาที่มีต่อการ พัฒนาสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างการกีฬากับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนา การศึกษาและความมั่นคง